Instrument
Instrument
Instrument
Sri Prasanna Vidya Ganapati Mahotsava Charitable Trust®
8th cross, V.V.Mohalla, Mysore-570002
cover

(1962 - 2012)
Golden jubilee celebrations
9th September 2013


2017 Program List

Sketches of 2015 Programs

Vidwan Tiruvarooru Bhaktavatsalam's Program Details

DateProgram Details
13-Sep-2010
Monday
Dr. Pandit Rajeev Taranath — Sarod
Vidwan Mysore M Nagaraj — Violin
Ravindra Yavagal — Tabala
Vidwan Tiruvarooru Bhaktavatsalam — Mridangam
29-Aug-2009
Saturday
Malladi Brothers — Vocal
Vidwan H. K. Venkataram — Violin
Vidwan Tiruvarooru Bhaktavatsalam — Mridanga
Vidwan Vyasa Vittala — Khanjira
30-Aug-2009
Sunday
Vidwan R. K. Srikantan — Vocal
Vidwan M. A. Sundareshan — Violin
Vidwan Tiruvarooru Bhaktavatsalam — Mridanga
Vidwan N. Amruth — Khanjira
20-Sep-2007
Thursday
Dr. N. Rajam — Jugalbandi
Vidwan Mysore M Nagaraj — Jugalbandi
Vidwan Tiruvarooru Bhaktavatsalam — Mridanga
Vidwan G. S. Ramanujam — Ghatam
21-Sep-2007
Friday
Abhishek Raghuram — Vocal
Vidwan M. A. Sundareshan — Violin
Vidwan Tiruvarooru Bhaktavatsalam — Mridanga
Vidwan Ramanujam T. A. — Ghatam