ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು
26-08-2022
"ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ವೇದಿಕೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಆರ್. ಹಿಮಾಂಶು ಅವರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನ " .
ಸಂದರ್ಶಕರು: ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ

ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಯತ್ನ ಮಾಲಿಕೆ